کسب رتبه “الف” رده بندی جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه “یک” رده بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار برای سامان پندار رقم خورد . بنا به اعلام جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس مفاد ماده ۳۱ اساسنامه جامعه، مبنی بر انتشار سالانه نتایج کنترل کیفیت (در سطح موسسه و کار حسابرسی) انجام شده ، موسسات حسابرسی که بیش از 800 امتیاز(از مجموع 1000 امتیاز) کسب نمایند در رده الف قرار می گیرند. همچنین مطابق ماده 3 دستورالعمل طبقهبندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسات حسابرسی معتمد که مساوی یا بیشتر از 700 امتیاز از دستور العمل بورس در این رابطه را کسب نمایند در رتبه اول طبقه بندی می شوند. بنا به اعلام هر دو نهاد مذکور موسسه سامان پندار حایز بالاترین رتبه گردیده است.