دفتر شماره ۱

تهران – بلوار آفريقا – نبش خیابان عاطفی غربی- برج صبا – طبقه 7 –واحد71

تلفن: 22037215– 22012264

فکس: 22037213

كد پستي: 39979-19679

صندوق پستي:   1513-19395

دفتر شماره ۲

تهران – خیابان شریعتی –خیابان خواجه عبدالله انصاری – خیابان 16 –پلاک 1 واحد 2

تلفن: 22861830 

فکس: 22899690

كد پستي : 1661684843

پست الكترونيك : shajari2006arshin@ yahoo.com

Central Office

Address: Apt123 | 12nd Floor | No.152 | West Atefi St | Africa Blvd | Tehran,IRAN

Tel :+98(21)22037213-5

samanicpa@yahoo.com

Contact Form